ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία ΣΕΚΝΙΟΥΖ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφ’ εξής «SECNEWS» ή «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας») που εδρεύει επί της οδού Γαμβέτα 6, 10678 Αθήνα Αττικής, τηλ. 2111984444, e-mail [email protected] επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται, σχετικά με εσάς, όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Security Awared.

Λίγα λόγια για την πλατφόρμα Security Awared

Η πλατφόρμα Security Awared προσφέρει επιχειρηματικές λύσεις διαδικτυακής εκπαίδευσης καλύπτοντας τον τομέα της πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό όπως βίντεο, μαθήματα και διαδραστικά κουίζ.

Τί είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Προσωπικά Δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα») είναι πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

Τί είναι η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρεία;

Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Ενδεικτικά, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Δεδομένα σας, όπως Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο), Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, email, ταχυδρομική διεύθυνση), στοιχεία τιμολόγησης των υπηρεσιών μας (π.χ. ΙΒΑΝ, αρ. κάρτας) και Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP).

Ποιος είναι ο σκοπός Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας με σκοπό:  

 • την παροχή και τιμολόγηση των υπηρεσιών διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Security Awared.
 • για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα σας και για άλλους σκοπούς;

Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα  Δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η Επεξεργασία  των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τη μεταξύ μας συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο,
 • τις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας(π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
 • τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται,
 • το έννομο συμφέρον της Εταιρίας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας δύναται να έχουν εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας ή/και τρίτοι (π.χ. εταιρίες ταχυμεταφορών-courier, λογιστικές υπηρεσίες), οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Να σημειωθεί ότι οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας είναι τρίτοι πάροχοι, εξελιγμένης τεχνολογίας κατασκευών και εφαρμογών, οι οποίοι μας συνεπικουρούν στην παροχή λογισμικού και σχεδίασης/διαχείρισης ιστοσελίδων και μας  συνδράμουν στην προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας καθώς και  στη διευκόλυνση της επικοινωνίας με εσάς.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας; 

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων σας,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να διαγράφουν τα Δεδομένα σας, μετά τη λήξη της σύμβασής σας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η  Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει Δεδομένα σας εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας ή για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων των συναλλασσόμενων με την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση για όσο απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Eταιρεία μας δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας.

Ποια είναι τα Δικαιώματά σας;

Έχετε  τα εξής Δικαιώματα στο πλαίσιο των ειδικότερων ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα Διαγραφής -Δικαίωμα στη λήθη-των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Εποπτικής Αρχής (ΑΠΔΠΧ)

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα είτε μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου, μέσω φόρμας επικοινωνίας, είτε στην ταχυδρομική δ/νση της Εταιρείας, Γαμβέτα 6, ΤΚ 10678, Αθήνα είτε στο email: [email protected]

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή της  προς εσάς.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο:  +30 2111984444

Γίνεται χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ΓΚΠΠΔ  2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια Δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.